• Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto
• Novo Mesto Forestry

• Year: 1977.
• Designer: Katja Zelinka Škerlavaj
• Category: Location
• Location: Novo Mesto, Slovenia, Ex-Yugoslavia